...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސީރިޔަސްވުން
ނ.
(1) ކަމެއް ކަންބޮޑުވާފަދަ ހިސާބަކަށް ދިއުން.
(2) ނުރައްކާވުން.
(3) ސަމާސާއަށްވުރެ ކަންބޮޑުވުން.
(4) އަބުއިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ