...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސީދާ
ނއ.
(1) ތެދު.
(2) ގުދުކަމެއް ލެނބުމެއް ނެތް.
(3) ތެދުވެރި.
(4) އަމާޒު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިލޭޖެހުން . ހެލިކޮޕްޓަރު . ނިވައިރޯޅި . ނިޔަތްތެދުކުރުން . ނުސީދާ . ނުސީދާހިލޭ ޖެހުން . ނުސީދާކަން . ނުސީދާވުން . ނެރުފާހަގަ . ބޮޑުކެޔޮ . ކަންކުތިވުން . ކައްޗާކަން . ކައްޗާވުން . ކަތި . ކަތިލޮލުންބެލުން . ކަސިޔާރު . ކަސިޔާރުވުން . ކުރިމަތިލުން . އަނހިކުރުން . އަރިކަން . އަވި . އަމާޒު . އަމާޒުކުރުން . އަމާޒުވުން . އަތްތެރިމަސައްކަތް . އިންސާފުވެރި . އޮލަނބުކުރުން . ވައްބަސް . ވައްކަޅި . ވައްކަޅިންބެލުން . މައްދިވެހިން . މިސްރާބުޖެހުން . މީޒާންވުން . ދިމާ . ދިމާކުރުން . ތަޢުބީރުވުން . ތާރުއް . ތެއްދަ . ތެދަށްބެލުން . ތެދު . ތެދުކުރުން . ތެދުކުރުވުން . ތެދުކޮށްލުން . ތެދުވުން . ގުދު . ސީދާ ހިލޭޖެހުން . ޞިރާޠުމަގު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ