...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސީސަންޓިކެޓު
ނ.
އެކަމެއް ހިނގާ މުޅި މުއްދަތަށް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޓިކެޓް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ