...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސުންޕާވުން
މ.
(1) މީހެއްގެ ނަސީބު ނުބައިވުން.
(2) ކަމެއްގެ ސަބަބުން ދެރަގޮތެއް މެދުވެރިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ސުންނުބައިވުން . ސުންފައިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ