...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސުލައިޑު
ނ.
(1) ލިއުމާއި ފޮޓޯފަދަ ތަކެތި އަލި އަޅުވައިގެން، ސްކްރީނަށް އަރުވައިގެން ބެލޭގޮތަށް ހަދާފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
(2) ލޭފަދަ އެއްޗެހި މައިކްރޮސް ކޯޕުން ބެލުމަށްޓަކައި، މައިކްރޮސްކޯޕަށް ލައްވާ ބިއްލޫރިކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ