...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސުޓޫޑިއޯ
ވަތަ ފޮޓޯ ނަގާމީހަކު، ނުވަތަ ލަވަ ކިޔާ މީހަކު، ނުވަތަ ނަށާމީހަކު އޭނާގެ އެ މަސައްކަތް ކުރާތަން.
(2) ފިލްމް ނެގުމަށް ޚާއްސަކޮށް ހަދައިފައި ހުންނަ އިމާރާތް.
(3) އަޑު ރެކޯޑުކުރާ ކޮޓަރި.
(4) ޓެލެވިޜަނުން ދުރަށް ދައްކާ ނުވަތަ ރޭޑިޔޯއިން ދުރަށް އަޑު ފޮނުވާތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ