...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސެހެރުން
މ.
މަޖާޒު:
(ޏ) (1) ކަމަކަށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް އެދިމީހެއްގެ ގާތުގައި މާބޮޑަށް އާދޭސް ކުރުން.
(2) ކެނދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ