...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސެލިއުޓުނެގުން
ިޑުންނާއި ސްކައުޓުން ފަދަމީހުން ފުރިހަމަ ޔުނިފޯމުގައި ތިބޭއިރު ގަދަރު ކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކަށް އަތްނަގައި ސަލާންކުރުން.
(2) ސިފައިންނާއި ގައިޑުންނާއި ސްކައުޓުންފަދަ މީހުން ފުރިހަމަ ޔުނިފޯމުގައި ތިބޭއިރު ގައުމީ ސަލާމުގެ އަޑު އިވުމުން އަތްނަގައި ސަލާން ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ