...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސޭ
ނ.
(ޅ) ސައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅު . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅުކަން . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅުވުން . ހަށިފަސޭހަ . ހަށިފަސޭހަކޮށްލުން . ހަށިފަސޭހަވުން . ހަނާކަފަ . ހަނާކުރިމަސް . ހަރުބަސް . ހަރުބިހި . ހައިޑުރިޖަން . ހަވީރު . ހަމަވައި . ހަމަދުވެލި . ހަތަރުމުރިނގު . ހަލި . ހަލިކަން . ހަލުއި . ހަލުއިކުރުން . ހަލުއިވުން . ހިނގައިލުން . ހިނގާލަންދިއުން . ހިކިރޯ . ހިކިފަސްތާ ބަކަނާޅާށެވެ. . ހިއްޗިގޮނު . ހިމަބިހި . ހިތިކަދޫވެލެއްގެ ބުޑަށް ފެންކަމުގައި މާމުއި އެޅިއަސް އޭގައި އަޅާ އެއްޗެއް ފޮންޏެއް ނުވާނެއެވެ. . ހިތްހިތުގައި ނުޖައްސާށެވެ. ހިތްނެތިއްޔާ ނުކުރާށެވެ. . ހިތްބަލިވުން . ހިތްއަލި . ހިތްއަލިކަން . ހިތްއަލިވުން . ހިތްއުފައު . ހިތްއުފައުކަން . ހިތްއުފައުކުރުން . ހިތްއުފައުވުން . ހިތްފަހި . ހިތްފަހިކަން . ހިތްފަހިވުން . ހިތްދާހާތާކަށް ހަށިނުފޮނުވާށެވެ. . ހިލާލުން . ހިލިބޭސް . ހުރައްދެމިރިހެ . ހުޅަނގު . ހުކުރު ޚުޠުބާ . ހުވަ . ހުވަކުރުން . ހުދުއަސޭމިރުސް . ހުދުމިރުސް . ހުތްދިނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ