...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސޮއް
ނ.
ކާޅާއި ކުކުޅުފަދަ ތަކެތި ފައްސައިލުމަށްޓަކައި އަނގައިން ގޮއްވާއަޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނުބެހޭކަމަކާއި ކާޅުކެއަސް ސޮއްނުގޮވާތި . ތިމާޔާނުބެހޭ ކަމަކާ ކާޅުކެޔަސް ސޮއްނުގޮވާށޭ . ލޫދިގަތުން . ލޮނިދަނޑިންއެރުން . ސޮހޮ . ސޮއްސައިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ