...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޑ
ނ.
ތާނައިގެ އަށާރަވަނަ އަކުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަ . ހަށަން . ހަށަންބަނުން . ހަށަބަސް . ހަށަމަށްއަތްއެރުވުން . ހަށި . ހަށިހެޔޮ . ހަށިހެޔޮކަން . ހަށިހެޔޮވުން . ހަށިވައު . ހަށިފަސޭހަ . ހަށިފަސޭހަވުން . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަށުގަނޑަ . ހަނދަމަގަ . ހަނދަލަ . ހަނދާނީފިލާ . ހަނދި . ހަނދިއެޅުން . ހަނދު . ހަނދުބަޑި . ހަނދުކޭތަ . ހަނދުވަންހަ . ހަނދަވަރަސުރާ . ހަނދުވަރީގަސް . ހަނދުވަރުކަކުނި . ހަނދުމަސް . ހަނދުފަޅި . ހަނދުފަޅިބިބީ . ހަނދުފަޅިއެޅުން . ހަނގާ . ހަނގުހަނޑޫ . ހަނގުންފަރާ . ހަނޑަހަ . ހަނޑަސް . ހަނޑަސްތުންވުން . ހަނޑަސްގެކޮޅު . ހަނޑުލުފުށް . ހަނޑޫހޮވުން . ހަނޑޫކަނޑާވަން . ހަނޑޫކަނޑާލަވަ . ހަނޑޫކަނޑާމޯ . ހަނޑޫކެނޑުން . ހަނޑޫފޮޅާނާށިގަނޑު . ހަނޑޫފޮޅުން . ހަނޑެލެ . ހަނަފަސް . ހަނަފަސްބިން . ހަނަފަސްކަން . ހަނަފަސްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ