...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޑަންޕަރު
ނ.
އެއްޗެހި އުފުލުމަށް ގެންގުޅޭ އެއްގަމު އުޅަނދެއް.
މީގައި އެއްޗެހި އަޅާ ބައި ހުންނަނީ ކުރީގައެވެ.
ބޭނުންވުމުން އެއްޗެހި އަޅާފައި ހުންނަބައި ބަންޑުންޖަހާލެވެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ