...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޑަބަލްރޮނގުދެމިފޮތް
ނ.
ޚާއްޞަ ދުރުމިން ތަކެއްގައި ދެކުލައަކުން ރޮނގުދަމައިފައި ހުންނަ ފޮތެއް.
މިފޮތް ޢާއްމު ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރަނީ އިނގިރޭސި އަކުރުލިޔަން ފަރިތަކުރާށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ