...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޑައިނަމައިޓު
ނ.
ތަފާތު މަސައްކަތްތަކުގައި ތަންތަން ގޮއްވަން ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
މިއީ މަޢުދަނީ އެއްޗަކުން ހަދައިފައި ހުންނަ އުރަޔަކަށް އެކިކަހަލަ ކެމިކަލް އަޅައިގެން ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
މި ހުންނަނީ، ފަޓާހެއްގެ ސިފަޔަށް އެއަށްވުރެ ބޮޑުކޮށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަރަންދާ . ފަރަންދާއެޑުން . ފަރިންދައެޑުން . ފަރިންދާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ