...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޑައިރީ
ނ.
(1) އެދުވަހެއްގައި ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ހަނދާން ލިޔާފޮތް.
(2) ކުރިއަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ހަނދާން ލިޔާފޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ