...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޑައިގުރާމު
ނ.
(1) އެއްޗެއްގެ ބައިތައް ވަކިވާގޮތަށް ރޮނގުކުރެހުމުން ކުރަހައިފައިވާ ކުރެހުން.
(2) ހޫލަ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ