...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޑައްބަ
ނ.
(މ) ކުޑަކުޑަ މަހެއް.
މިމަސް ވައްތަރުވާނީ ފިލޮޅާއެވެ.
މިމަސް އުޅެނީ ގޮނޑު ދޮށުގައި ހުންނަ ފަތްކޮޅޫކޮޅާއި ކުނިކޮޅުކޮޅުގެ ކައިިރީގައެވެ.
މީގެ ޅަމަހުގެ ކުލަ ވަރަށް ކަޅުވާނެއެވެ.
މިމަހުގައި ހުންނަ ލަފު ފިލޮޅަށްވުރެ ފާޅުކަން ބޮޑުވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ