...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޑިޕާޓުމެންޓު
ނ.
(1) ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ބޮޑެތި ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެއް.
(2) ކޮލެޖްތަކާއި ވިޔަފާރި ތަންތަން ބަހައިފައިވާ ބައިތަކުން ބައެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ