...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޑިޕްލޮމޭޓު
ނ.
(1) ބައިނަލް އަޤްވާމީ ގުޅުންތަކާ ބެހޭ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ މީހާ.
(2) ބޭރު ޤައުމަކަށް، ނުވަތަ ބޭރު ޤައުމަކުން ހުށަހަޅައިފައިވާ ސަފީރު.
(3) ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިޔާޒު ލިބިފައިވާ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ