...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޑީޕޯޓު
ނ.
ޤައުމެއްގެ މީހަކު ތިމާގެ ޤައުމުނޫން އެހެން ޤައުމެއްގައި ހުއްޓާ އެޤައުމަށް ނާދެވޭގޮތަށް ފޮނުވައިލާ ފޮނުވައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ