...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޑޮންޑޮން
ނ.
ބައެއް ކަހަލަ މޭވާގެ އަރަގު ކެމިކަލްތަކާ އެއްކޮށް ނުބައި ނުވާގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް ވަޔާއެކު ފުޅިފުޅިޔަށް އަޅައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ބުއިމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ސޮޑާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ