...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޒ
އ.
ތާނައިގެ 91 ވަނަ އަކުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަހެތި . ހަށަން . ހަށަވާދަ . ހަށަވާދަކިޔުން . ހަށަމަށްއަތްއެރުވުން . ހަށަގެހުން . ހަށިފަސޭހަ . ހަށިފަސޭހަކޮށްލުން . ހަށިފަސޭހަވުން . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަނކިބޮލި . ހަނދާނީފިލާ . ހަނދުވަރުކުރަފި . ހަނދޭގިރި . ހަނދޭގިރިކަން . ހަނގުބޭކަލުން . ހަނޑަސްތުންވުން . ހަނާވުން . ހަނިވުން . ހަނުކިޔާލަވަ . ހަނުއެނބުރުން . ހަންކަނޑައިލުން . ހަންކެނޑުން . ހަންދަރު . ހަންގަނޑުޖެހުން . ހަންގިސްކާރަ . ހަންޑަވާޅި . ހަންޑިއަސް . ހަންޑިއުޅައު . ހަރާންބަކަރި . ހަރާމުޖާދާ . ހަރާދު . ހަރާދުކިއުން . ހަރި . ހަރިންމަ . ހަރުބީ . ހަރުކަށި . ހަރުކަށިވުން . ހަރުވުން . ހަރުމަނިޔާ . ހަރުމީހުން . ހަރުފަތް . ހަބޭސްކުރުން . ހަޅަ . ހަޅަޖެހުން . ހަކަވެޅާ . ހަކުރުބަލި . ހަކޮށި . ހައިޑުރޯއިލެކްޓްރިކު . ހައެއްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ