...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޒަރާފާ
ނ.
ހަތަރެސްފައިޖެހި ވަރަށް ކަރުދިގު ޖަނަވާރެއް.
މީގެ ހަށިގަނޑުގައި ހުންނާނީ މުށިކުލައިގެ ލައްތަކެއް ޖަހައިފައެވެ.
ކުޑަ ދެދަޅު ބޮލުގައި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ