...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޒަކާތް
ނ.
އިސްލާމުދީނުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެެރެއިން 4ވަނަ ރުކުން.
މިިއީ، އަތުގައި ހުރި މުދަލުން އަހަރުވުމަށްފަހު، މާތްރަސްކަލާނގެ މަގުގައި ހޭދަކުރުމަށް ނަގާބައެވެ.
ޒަކާތުގެ ދެ ވައްތަރެއް ހުރެއެވެ.
އެއީ ފިތުރުޒަކާތާއި މުދަލު ޒަކާތެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިޞާބު . ނިޞާބުހަމަވުން . މިސްކީނު . މިސްކީނުން . މިސްކީނުކަން . ފަސްރުކުން . ފިތިރިބެހުން . ފިތުރުބެރު . ފިތުރުކޮލި . ފިތުރުދެއްކުން . ފިތުރުޒަކާތް . ޒަކާތްނެރުން . ޒަކާތްނެގުން . ޒަކާތްބެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ