...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޒައިތޫނިގަސް
ނ.
މެދުމިނަކަށް ހެދޭ ގިނަދުވަހަށް ދެމިހުންނަ ގަހެއް.
މިގަހުގައި އަޅާ ވަތްކަށް ކިޔަނީވެސް ޒައިތޫންޏެވެ.
މިއީ ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި އެއްޗެކެވެ.
މިއިން ނަގާ ތެލަކީވެސް ކާންބޭނުންކުރާ ފައިދާހުރި އެއްޗެެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ