...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޒައިލަފޯން
ނ.
ދަނޑިކޮޅަކުން އެކި އަޑުގައި ތެޅުމުން މިޔުޒިކްގެ ހަމަ ނެރެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފައި ހުންނަ މިޔުޒިކް ކުޅޭ އެއްޗެއް.
މީގެ އަޑުތައް ހުންނަނީ އެކި ބޮޑުމިނަށް ބުރިކޮށްފައި ލަކުޑި ކޮޅުތަކަކުންނެވެ.
ބައެއް ފަހަރަށް މަޢުދަނަކުންވެސް ހަދައިފައިހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ