...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޒައްރާ
ނ.
(1) އެއްޗަކުން ވަކިވާ ހަމަލޮލަށް ނުފެންނަހާ ކުޑަ މިންވަރު.
(2) ވައިގެ ތެރޭގައި އުދުހޭ ކުދިކުދި އެތިއެތިކޮޅު.
(3) އެޓޮމް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކެންސަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ