...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޒައްރެއްގެމިންވަރު
ނ.
(1) ހަމަލޮލުން ނުފެންނަހާ ކުޑަމިންވަރު.
(2) އެންމެ ކުޑަ މިންވަރު މިއީ މިސާލުގެ ގޮތުން ވަރަށް ކުޑަކަން އެންގުމަށްޓަކައި ބުނާ ބަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ