...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޒާތް
ނ.
(1) އަމިއްލަ ނަފްސު.
(2) އަމިއްލަ ނަފްސަށް ނިސްބަތްވާ ސިފަ.
(3) ބާވަތް.
(4) ގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިލަ . ހޮޅި . ބާވަތް . ކަހަލަ . އައްޒާތީ . އާޔަތް . ވައްތަރު . ފާޑުފާޑަށްއުޅުން . ފާޑުފާޑުކުރުން . ފާޓުފުޅާކަން . ތަކުރުހެއްދުން . ގޮނޑިޖެހުން . ގޮތްބޮޑު . ޖާތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ