...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޒިނޭ
ނ.
ކައިވަންޏަކާ ނުލައި ވާވަޠީއަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްދަކާމަތިވުން . ހައްދު . ހައްދުބުޑު . ހަތްހެއްތި . ނަހައްދުކަން . ނަހައްދުކަމާމަތިވުން . ނަހަލާލުދަރި . ރައްދުވުން . ރަޖަމު . ރަޖަމުކުރުން . ބޮލާކޮޓިޔާ . ބޮލާކޮޓުން . ބޮޑުހިސާބު . އިބިލީސްނަރަކައަށްލުން . ވަޠީއަ . މަޔާހޮކި . ގަޒުފުކުރުން . ގަޒުފު . ޤަޛުފު . ގަޛުފުކުރުން . ޤަޛުފު . ޤަޛުފުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ