...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޒިންމާ
ނ.
(1) އުފުލަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތު.
(2) އަދާކުރަންޖެހޭވާޖިބު.
(3) ކަމެއް ބޮލުގައި އަޅާއެޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮލަރުވުން . ކަމުންރެކުން . އޮއިސެއްލައަށްވައިސެއްލަޔަށް . މަގުހުރިފާފަބޮލުއެޅުން . މަސްއޫލިއްޔަތު . މަސްއޫލު . މަސްއޫލުވުން . މަސްއޫލުވެރިޔާ . ޒިންމާއުފުލުން . ޒިންމާދާރު . ޒިއްމާ . ޒިއްމާވުން . ޒިއްމާދާރު . ޖާމިނުވުން . ހިއްސާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ