...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޒިންމާވުން
މ.
(1) އުފުލަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުން.
(2އަދާކުރަންޖެހޭ) ވާޖިބުއަދާކުރުން.
(3) ބޮލުގައި އަޅަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަސްއޫލުވުން . ޒިންމާއުފުލުން . ޒިއްމާވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ