...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޒިކުރު
ނ.
މައުލޫދު ކިޔާހެން ޖަމާޢަތެއްގެ މީހުންކިޔާ ޢަރަބިޅެން ބައެއް.
މިއެކުލެވިގެންވަނީ ޙަމްދު ޞަލަވާތާއި ދުޢާއާއި މަދަޙަތަކުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާތީބު . ރާތީބުކިއުން . ކައްކާބަދިގެ . އިރުވައިމައުލޫދު . މާފަންނުފޮތުއެދުރުކަން . މުރީދު . މުރީދުކަން . ފަށާހުއްޓުން . ފަތަށްއެރުން . ފޮތުރިހި . ދުންނެގުން . ސަމާއަށި . ސަމާތާރަ . ޒިކުރަށްއެރުން . ޒިކުރުވެރިން . ޒިކުރުލަވަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ