...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޒިކުރުވެރިން
ނ.
(1) އިމާމަކަށް ވެގެން މާލޫދާއި ޒިކުރުލަވަ ފަށައި ހުއްޓުމުގެ ހުއްދަ ސަރުކާރުން ދެއްވައިފައި ތިބޭމީހުން.
(2) ސަމާތާރަ ޖެހުމާއި އެކަމުގެ ލަވަކިޔާ މީހުންނަށް ކިޔާނަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މާފަންނުފޮތުއެދުރުކަން . ސަމާތާރަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ