...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޒިޔާރަތް
ނ.
ނަބީ ރަސޫލު ބޭކަލުންނާއި ވަލީވެރިންނާއި ރަސްރަސް ކަލުންގެ ބިސްތާނު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަހެތި . ހަރިންމަ . ހިނގާޞަލަވާތް . ހުއްބު . ހޯޖާބޭކަލުން . ބޮޑުހިތި . ބޮޑުދުންދޭ ޒިޔާރަތް . ބޮޑުދުމާދިޔުން . ބޮޑުދުޢާވެރިކަމުދިޔުން . ބޯފޮޅިޔަށްވަޑައިގަތުން . ބޯގަ . ކުޑަހިތި . އިރުވައިކަންޒޫރި . އިއްތިފާގު . ވަރުނުލާރާޅުގަނޑު . މަދީނާވުން . މަޤާމު . މަޤްބަރާ . މުސައްލަކުނާ . މެހުމާން . ފަސްފުޅިކިޔެވުން . ފަސްފުޅިދުމާދިއުން . ދުނގެތިވާ . ދުންބެހުން . ދުންދިނުން . ދުޢާވެރިން . ދުޢާވެރިކަން . ދުޢާވެރިކަންކިޔެވުން . ތިންފުޅިދުމާދިއުން . ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅު . ޒިޔާރަތްއެރުވުން . ޒިޔާރަތްފުޅުނަރު . ޒިޔާރަތްފުޅުލާރި . ޖައްސައިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ