...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޒިޔާރަތްކުރުން
މ.
(1) ގޮވައިލަން ދިޔުން.
(2) މީހަކާ ނުވަތަ ބަޔަކާ ބައްދަލުކުރުމަށް ތަނަކަށް ނުވަތަ ރަށަކަށް، ނުވަތަ ގެއަކަށް ދިއުން.
(3) ތަނެއް ދެކެލުމަށް އާ ތަނަކަށް ދިޔުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ