...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޒީނަތް
ނ.
(1) ތަނެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ނަލަކޮށް ފުރިހަމަކުރުމުން ވާރީތި.
(2) މީހަކު ނަލަވެ ގަހަނާ އަޅައި ރީތިވުމުންވާ ފުރިހަމަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިރު . ހިރުދެމުން . ހެއްދުން . ނަލަ . ނަލަހެދުން . ނަލަކަން . ނަލަވުން . ނަލަދެއްކުން . ރަންވަރަނގު . ރިހިވަރަނގު . ބާދަލާޖެހުން . ބުމަހެދުން . ބޮއްލޮއްލޯ . ބޯވަޅުއެޅި ބޮޑުރިޔާނެގުން . ކަރަކަންދާލި . ކުރަނޑި . އާރާސްތު . އާރާސްތުކުރުން . އާރާސްތުވުން . އާބާދު . އާދައިގެ . އޮފުކާރު . އޮފްކާރު . ވަޅިފަންކޮށުން . ވިދާހާ އެއްޗަކީ ރަނެއް ނޫނެވެ . މާޖަހާއެތި . މުދިބައި . ފަށްނެގުން . ފަޅުފިލުވުން . ފުއްޕާހަން . ދިދަ . ތުންފަތްރަތްކުރާބޭސް . ލިޕުސްޓިކު . ލޯކަރުދާސް . ލޯޝަން . ގަހަނާ . ގަތީލި . ގިޑިގެ . ސާދާ . ޖަރީ . ޖަރީކުރުން . ޗާރާކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ