...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޒީނަތްތެރިކަން
ނއނ.
(1) ތަނެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ނަލަކޮށް ފުރިހަމަކޮށް ރީތިކޮށް ފައިވާނަކަށް.
(2) މީހަކު ނަލަވެ ގަހަނާ އަޅައި ރީތިވެ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަލަކަން . ނަލަދެއްކުން . އޮފްކާރު . ޗާރާކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ