...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޒުވާންކަން
ނއނ.
ޒުވާން ފުރަޔަށް އަރައި ފައިވާކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޯއްދުންތެރިކަން . ކަމަރީވުން . އަންފޭއްޔާއެކި މެދުއޮޅި ގިރާކުރެވެންޏާ މުސްކުޅިއެއްނުވާނެ. . ޒުވާނުން . ޝާއްބަކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ