...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޓ
ނ.
ތާނައިގެ ވިހިވަނަ އަކުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަންބަނުން . ހަށިވައު . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަނދާނީހަދިޔާ . ހަނދާނީފިލާ . ހަނދާނީލިޔުން . ހަނދާންކުރުން . ހަނދުވަރީމައު . ހަނގުރާމަ . ހަނޑަސް . ހަނޑަސްބުރި . ހަނާހިންދުން . ހަނުއެނބުރުން . ހަނޯބެރުން . ހަން . ހަންނޮޅުން . ހަންކޮސޮޅިޖެހުން . ހަންމަތަކުރުން . ހަންމުށި . ހަންފޮޅުން . ހަންދަރު . ހަންގަނޑު . ހަންޑިމައު . ހަންޑިޓައްކެނޑުން . ހަރިންމަ . ހަރު . ހަރުބޭސް . ހަރުކުރުން . ހަރުވުން . ހަރުލައިހުރުން . ހަރުލުން . ހަރުގަނޑު . ހަރުގެ . ހަރުޖި . ހަޅަންގަޅިއްވުން . ހަޅުތާލު . ހަޅުތާލުކުރުން . ހަކަވެޅާ . ހަކަތަ . ހައިނުކުރުން . ހައިނުކޮށް . ހައިކަފުޅު . ހައިވާނުބަގީޗާ . ހައިޑުރޯއިލެކްޓްރިކު . ހައްމަތަކުރުން . ހައްމާމު . ހައްދައިލުން . ހައްޑޮއްޑޯ . ހައްޓި . ހައްޔަރުން ނެއްޓުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ