...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޓަނުއެޅުން
މ.
އޮޑިދޯނި ފަހަރުން އުފުލޭ މިންވަރު ބެލުމަށް އެއުޅަނދެއް މިނުން.
މިކަން ކުރާނީ ކަމާބެހޭ ރަސްމީ ފަރާތަކުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ