...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޓައިޕުރައިޓަރު
ނ.
ކަރުދާސްގަނޑެއް ލައްވައިގެން އަކުރަކަށް ފިތައިލުމުން ކަރުާސްގަނޑަށް އަކުރު އަރާ ގޮތަށް ހަދައިފައި ހުންނަ މެޝިނެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފިތް . ޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ