...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޓައީގޮށް
ނ.
(1) ފޮތިން، ނުވަތަ ރިބަނުން ވަކިގޮތަކަށް ޖަހާގޮށެއް.
މި ގޮށް ފޮތިފަށުގެ ނުވަތަ ރިބަންފަށުގެ އެއްކޮޅަކަށް ދަމައިލީމައި މޮހޭނެއެވެ.
(2) ޕްލާސްޓިކުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެއްޗަކުން ޓައީއެއްހެން ހަދާފައި ހުންނަ ގޮށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ