...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޓިނުޖެހުން
މ.
(1) ޢިމާރާތެއް ޓިނުން ހިޔާކުރުން.
(2) ޓިނުން ބިތްބެއްދުން.
(3) ތަނެއްގައި ވަކި ތަރުތީބަކުން ޓިނު ހަރުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ