...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޓިއުޝަން
ނ.
(1) އެއްކުއްޖަކަށް ނުވަތަ މަދު ކުދީންކޮޅަކަށް އިސްކޫލު ގަޑިން ބޭރުގައި ފިލާވަޅުތައް ދަސްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކިޔަވައިދޭ ކިޔަވައިދިނުން.
(2) މަދަރުސާއެއްގައި މުޤައްރަރާ އެއްގޮތަށް، ކިޔަވައިދޭ ކިޔަވައި ދިނުމުގައި އިތުރަށްދެވޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ކިޔަވައިދޭ ކިޔަވައިދިނުން.
(3) ކޮލެޖްތަކުގައި ދޭ ލެކްޗަރުތައް އިތުރަށް ތަފްޞީލުކޮށްދިނުމަށް ކިޔަަވއިދޭ ކިޔަވައި ދިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ