...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޓުރާންސުފޯމަރު
ނ.
އިލެކްޓްރިކް ހަކަތައިގެ މިންވަރު ބަދަލުކުރަން ބޭނުންކުރާ އާލަތެއް.
މިހަދައިފައި ހުންނަނީ ދަގަތްފާނު ތަތްލާކަހަލަ އެއްޗެއްގައި ކޮއިލު އޮޅައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ