...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޓުކުރި
ނ.
އެތެރެއަށް އެއްޗެހި އެޅޭގޮތަށް ވިޔެފައި ނުވަތަ ގަތައިފައި ހުންނަ ވަށިގަނޑުފާޑު އެއްޗެއް.
މިޒަމާނުގައި ވިޔެފައި ހުންނަ ގޮތަށް ރަބަރުން ނުވަނަ ޕްލާސްޓިކުންވެސް މި ހަދައިފައި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އެންވަށި . މައުޓުކުރި . މާޓުކުރި . ދިގުލާރި . ޒަންބީލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ