...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޓެކުސް
ނ.
(1) އިހުގައި މީހުން އުފައްދާ ތަކެތިން ނުވަތަ ކުރާ މަސައްކަތުން ނުވަތަ މީހުންގެ ބޯބޯ މަތިން ސަރުކާރަށް ނަގާބައި.
މީގެ ތެރޭގައި އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓް ޑިއުޓީ ހިމެނިގެނެއް ނުވެއެވެ.
(2) ބޯބޯމަތިން ނުވަތަ ވަކިކަމެއްކުރާ ބައެއްގެ އަތުން ގަވާއިދެއްގެ މަތިންސަރުކާރަށް ނަގާ އެއްޗެއް.
(3) މުދަލެއްގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތެއްގެ އަގުގެ ގޮތުން ނޫން ގޮތަކުން މީހުންގެ އަތުން ސަރުކާރަށް ނެގޭ އެއްޗެހި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ