...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޓޮސްކުރުން
މ.
(1) ކުޅިވަރާއި ބަހުސްފަދަ ކަންތައްތައް ފެށުމަށް ފުރަތަމަ އިސްނަގާނެ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ކަނޑައެޅުމަށް ކުރާ ކަމެއް.
މިކަންތައް ކުރާގޮތަކީ ފައިސާ ފޮއްޗެއްގެ ދެފަރާތުން ކުރެ ބޭނުންފަރާތެއް ދެމީހަކު ނުވަތަ ދެޓީމަކުން ބުނަނީއެވެ.
ދެން އެ ފައިސާފޮތި މައްޗަށް އެއްލީމައި ވެއްޓި މައްޗަށް އޮންނަ ފުށް ނެގި ފަރާތަކަށް އެކަމެއްގައި ބޭނުންވާ ގޮތް ކަނޑައެޅުމަށް ފުރުޞަތު ލިބޭނެއެެވެ.
(2) ގުރުއަތުލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ