...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޓޮޕު
ނ.
(1) ޕުލަގުން ކަރަންޓް ނަގަން ވާގަނޑުގެ ކޮޅުގައި ހަރުކުރާއެތި.
(2) އަންހެން ކުދީން ލައިއުޅޭ ހެދުމުގެ ތެރެއިން ދެބުރި ވަކިން ހުންނަ ހެދުމުގެ މަތީބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ